Verslag openingsdag AvGT 23-24

De dag werd geopend door Els Groeneveld en Gerdien van der Wolf. Na een korte terugblik op het afgelopen jaar werd er afgetrapt door samen te zingen uit psalm 19: 3 en 4.

Het overkoepelende thema van de dag is: “Gezegend leven” – Hoe het oordeel stimuleert tot het leven in dienst van God. De opening door ds R. van der Wolf, en colleges van ds. L. Heres en ds. J.R Visser hadden allemaal een link met dit thema. In de komende weken zullen de bijdrages van de docenten als video worden gedeeld via deze website.

Opening

Het karakter van deze dag was: de opening van het academisch jaar. Dit kreeg vorm door een openingsreferaat door ds. R. van der Wolf vanuit Galaten 1:1-9. In het bijzonder werd hierin stil gestaan bij vers 8 en 9: “Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”. De apostel Paulus waarschuwt de gemeente te Galaten dat het evangelie vervangen wordt door iets wat het niet is. Dit lijdt niet tot een ‘evangelie+’, maar dit maakt het evangelie tot iets wat het niet is. Volgens Luther is dit een van de schriftbewijzen om menselijke toevoegingen tegen te gaan.

Dit woord is ook een waarschuwing aan de kleine opleiding die de AvGT is. Dit geeft een grote verantwoordelijkheid voor de kerken en de opleiding om gehoorzaam te blijven aan het evangelie zoals het ons gegeven is, en bij verleidingen om van het ware evangelie weg te blijven. Bekijk hier de toespraak terug.

Ds. R. van der Wolf

1e college

Ds. L. Heres, docent oude Testament, opent het college met de vraag: Kent u de Geschiedenis van Nadab en Abihu? Een heel heftige geschiedenis, die iets moois in inleidt. Namelijk de priesterdienst aan God. Deze geschiedenis is beschreven in Leviticus 9 en 10.

Ds. Heres nam de toehoorders tijdens dit college mee in een uitvoerige exegese van deze hoofdstukken. Het college gaf antwoord op de volgende vragen: Hoe functioneert de zegen: in de dienst aan God? in het oordeel van God?

Een aantal hoofdconclusies die aan de hand van deze exegese te trekken zijn:

Hoe functioneert de zegen in de geschiedenis van Nadab en Abihu?

Eigenwillige godsdienst verhindert Gods zegen; De HEERE creëert Zelf de dienst van verzoening; De HEERE is letterlijk indruk-wekkend; In die weg creëert Hij Zelf en Hij alleen de ruimte voor de gemeenschap met Hem; In die weg geeft Hij telkens opnieuw zegen.

In de afsluiting wijst ds. Heres op het volgende. Exegese is vernederend voor de mens die graag origineel wil zijn. Het draait niet om eigen inzichten, maar wat er in de Schrift staat.

Voor de prediking betekent het: bediening van verzoening. Ofwel, wederom, uitleggen wat er in de bijbeltekst staat. Dit spoort de predikant aan om altijd goed voorbereid te zijn. Bekijk hier het college terug.

Ds. L. Heres

2e college

Na de koffiepauze volgde het tweede en laatste college van de dag. Ds. J.R. Visser, docent Openbaringsgeschiedenis; Exegese Nieuwe Testament; en Ethiek, gaf vanuit deze vakken een college onder het thema: ‘Gezegend Leven’.

Centraal thema tijdens dit college was: De plaats van waarschuwing en straf om mensen tot een gezegend leven te brengen. Hier werd allereerst bij stilgestaan vanuit diverse invalshoeken. Algemeen in de samenleving; mensen die het geloof vaarwel gezegd hebben; Binnen de NGK; Binnen kerken van reformatorische oorsprong.

Vervolgens werd stilgestaan bij de rol van oordeel binnen de openbaringsgeschiedenis, in het Oude Testament komt dit op veel plaatsen naar voren. Onder andere in de tijd van Josia. Maar ook het Nieuwe Testament staat vol met voorbeelden van oordeel als oproep tot bekering. Teksten als Joh. 3:16 “Alzo lief had God de wereld…” wordt vaak losgekoppeld van de verzen die volgen: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God…”.

Ten slotte belichtte ds. Visser ‘Gezegend leven’ vanuit de ethiek. Ethiek geeft de opdracht om te toetsen wat de mensen naar voren brengen. Als we bijvoorbeeld luisteren naar wat onze Here Jezus zegt in Math. 25, dan zien wij dat God in Zijn waarschuwingen en oordelen tot ons als mensen komt met het doel om juist te gaan leven als kind van God. Bekijk hier het college terug.

Ds. J.R. Visser

Sluiting

Na de huishoudelijke mededelingen en de slotzang, psalm 90:1 en 8, was het Woord aan Dr. A. Bas, eveneens als docent aan de AvGT verbonden. Hij mocht de gezamenlijke lunch openen, door de dag af te sluiten met gebed. Tijdens de lunch was er gelegenheid voor de ruim 65 aanwezigen om, samen met de aanwezige docenten en studenten aan de academie, na te spreken over de colleges.