Uw God is koning I

Het ligt bijna voor de hand om het Oude Testament te zien als een boek van de wet. De eerste vijf boeken, Genesis uitgezonderd, bestaan voor het grootste deel uit wetteksten. Ze staan in het Nieuwe Testament zelfs bekend onder de noemer ‘Wet’ of ‘Wet van Mozes’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de vroege kerk een gezaghebbende traditie ontstond, die tot in de middeleeuwen gangbaar bleef, waarin de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament werd gekarakteriseerd als wet en evangelie. Ik denk dat sporen van die tegenstelling tot aan de dag van vandaag toe nog levend zijn...

‘Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken’

In het verbond dat op de Sinaï gesloten is, speelt verzoening een belangrijke rol. Het zijn met name de boeken Exodus en Leviticus die zich afspelen rond de instelling van dat verbond. Al gauw denken we bij dit verbond aan de ceremonie in de tabernakel en aan het bloed dat vloeide op de Grote Verzoendag. Maar tussen alle wetgevende hoofdstukken over de tabernakel en de dienst in de tabernakel in vinden we een opvallend stukje geschiedschrijving.

De verleiding is groot – blijf er bij weg

Op tal van manieren worden we verleid om te zondigen. Vooral op het gebied van seksualiteit worden mensen tegenwoordig uitgenodigd om Gods geboden te vertreden. Spreuken 7 leert ons hoe we hiermee om moeten gaan. Op tal van manieren worden we verleid om te zondigen. Vooral op het gebied van seksualiteit worden mensen tegenwoordig uitgenodigd om Gods geboden te vertreden. Spreuken 7 leert ons hoe we hiermee om moeten gaan. Wat je hieronder leest is geen uitleg van Spreuken 7. Wel enkele opmerkingen die vanuit het lezen van dit hoofdstuk naar voren komen.